Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Opgemaakt te Grave, april 2019

Tanja van Leeuwen, Authentiek Ouderschap

Burgemeester Raymakerslaan 52

5261 KG Grave

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Brabant, onder inschrijfnummer .

1. Bedrijfsomschrijving

Tanja van Leeuwen, Authentiek Ouderschap is een zelfstandig werkende praktijk gespecialiseerd in Nieuwetijds Oudercoaching.

2. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden, vertegenwoordiger van Tanja van Leeuwen, Authentiek Ouderschap.
b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan gebruiker opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van Authentiek Ouderschap of aanverwante werkzaamheden.
c. Overeenkomst: elke afspraak tussen opdrachtgever en gebruiker tot het verlenen van diensten door gebruiker ten behoeve van opdrachtgever
d Diensten: alle door gebruiker aan opdrachtgever geleverde producten en diensten, waaronder Nieuwetijds Oudercoaching en andere vormen van begeleiding, training of workshops, alles in ruimste zin des woord, evenals alle andere verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook ten behoeve van opdrachtgever, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht.

e. Consult: Hulp- en/of dienstverlenend gesprek tussen gebruiker en opdrachtgever. Consulten kunnen plaatsvinden op ieder tijdstip waartoe gebruiker en opdrachtgever zijn overeengekomen.

3. Toepasselijkheid

a. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij door gebruiker in het kader van haar beroep diensten worden aangeboden of geleverd, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
b. Zowel gebruiker als alle personen, ondernemingen of instanties die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
c. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door TLM van Leeuwen uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
d. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en gebruiker treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

4. Uitvoering van de Overeenkomst

a. Iedere overeenkomst leidt voor gebruiker tot een inspanningsverplichting waarbij zij gehouden is haar verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap.
b. In alle gevallen waarin gebruiker dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.
c. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
d. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

e. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door gebruiker een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert geen toerekenbare tekortkoming van gebruiker op. Opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen gebruiker de overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.
f. Wanneer gebruiker de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Gebruiker aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

5. Prijzen, offertes en totstandkoming van de Overeenkomst

a. Alle offertes en prijsopgaven door gebruiker gedaan zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan gebruiker is bevestigd.
b. De prijzen in de offertes zijn inclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
c. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door opdrachtgever als bedoeld in de laatste volzin van lid 2.b.

d. Werkzaamheden waarvoor geen vaste prijs is overeengekomen, zullen op basis van nacalculatie en tegen de overeengekomen tarieven aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Zijn vooraf geen tarieven overeengekomen, dan worden de tarieven bepaald op grond van de bij gebruiker gebruikelijke tarifering.

6. Honorarium en kosten

a. Het honorarium van gebruiker bestaat tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen uit een vooraf bepaald vast bedrag per overeenkomst c.q. per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de gebruiker gewerkte tijdseenheid.
b. Alle honoraria zijn inclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (B.T.W.) maar exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van opdrachtgever gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden.

c. Gebruiker kan opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van opdrachtgever moeten worden gemaakt. Gebruiker heeft wanneer door hem een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat opdrachtgever het voorschot aan gebruiker heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
d. Gebruiker behoudt zich het recht voor per datum 1 januari en 1 juli van ieder enig jaar de tarieven aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door de overheid opgelegde maatregelen.

7. Betaling

a. Betaling van een Nieuwetijds oudercoaching vindt plaats vooraf door middel van een factuur.

b. Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan inclusief BTW en op de door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.
c. Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente.
d. Ingeval er meerdere opdrachtgevers zijn, is elke opdrachtgever jegens gebruiker hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze opdrachtgevers zijn verricht.
e. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
f. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever zullen de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van opdrachtgever jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar zijn.
g. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van gebruiker binnen twee weken na factuurdatum aan gebruiker schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan opdrachtgever geacht wordt te hebben ingestemd met de hoogte van het factuurbedrag.

8. Incassokosten

a. Indien gebruiker invorderingsmaatregelen treft tegen opdrachtgever, die in verzuim is, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van opdrachtgever, welke kosten gesteld worden op tenminste 15% van de openstaande facturen. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.

9. Annuleringsvoorwaarden

a. Gebruiker behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos te annuleren of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor gebruiker haar opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
b. Bij annulering door opdrachtgever van trainingen, workshops en aanverwante werkzaamheden binnen 4 weken voor de aanvang van de betreffende activiteiten, is opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd, bij annulering langer dan 4 weken voor de aanvang van de activiteiten 50 % van deze kosten.
c. Bij annulering door opdrachtgever van Nieuwetijds Oudercoaching en andere begeleidingstrajecten binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren verschuldigd.
d. Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien, ook zonder te annuleren, geen gebruik gemaakt wordt van de overeengekomen diensten van gebruiker dan wel na aanvang verder geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten.

10. Beëindiging van de Overeenkomst

a. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving hiervan aan opdrachtgever, indien opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door gebruiker verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.
b. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving hiervan aan opdrachtgever, indien enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.
c. Zowel opdrachtgever als gebruiker kunnen de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.

11. Vertrouwelijke informatie – geheimhouding

a. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Gebruiker draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld. Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen gebruiker en cliënt plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd!
b. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever, cliënt en/of deelnemer als voor de samenleving of bepaalde personen behoudt gebruiker zich het recht voor relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen. Als persoon, vallend onder de Nederlandse wet, is het de plicht van de gebruiker om activiteiten, welke in strijd zijn met de wet aan de hiervoor bedoelde autoriteiten te melden. Derhalve zal de gebruiker niet kunnen worden aangesproken als zij onwettige zaken aan de sponsor van de opdrachtgever of aan de wettelijke autoriteiten meldt.
c. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en zij zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
d. Op alle andere communicatiemiddelen, zoals e-mail, post, fax, voicemail en andere middelen is het confidentialiteitsprincipe van toepassing. Tenzij er vooraf nadrukkelijk schriftelijke afspraken zijn gemaakt, zijn alleen de gebruiker en de opdrachtgever degenen die de communicatie via deze mediums te zien krijgen. Partijen dienen er van op de hoogte te zijn dat een aantal mediums door derden worden beheerd en kunnen om die reden derhalve niet altijd vertrouwelijke inhoud bevatten.
e. In die gevallen waarbij de opdrachtgever niet de cliënt of deelnemer is, geldt geheimhouding ten aanzien van alle uitgewisselde informatie en gesprekken die plaatsvinden tussen gebruiker en cliënt of deelnemer; ook richting opdrachtgever tenzij de cliënt of deelnemer hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven.

12 Persoongegevens

Door het aangaan van een overeenkomst met gebruiker, wordt aan gebruiker toestemming verleend voor automatische verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoongegevens. Deze persoongegevens zal gebruiker uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

13. Aansprakelijkheid

a. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de
opdrachtgever, cliënt en/of deelnemer heeft genomen, al dan niet in overleg met de gebruiker.

b. Opdrachtgever, cliënt en/of deelnemer is ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag, en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die opdrachtgever en gebruiker gezamenlijk doorbrengen als daarna.

c. Opdrachtgever, cliënt en/of deelnemer blijft ten alle tijde verantwoordelijk voor het inschakelen van medische zorg en hulp wanneer hij deze behoeft. Het aangaan van een overeenkomst tot healing en pijnbestrijding ontslaat hem nimmer van deze eigen verantwoordelijkheid. Gebruiker aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade, hieruit direct of indirect voortvloeiend, ontstaan door het niet of niet tijdig inschakelen van de vereiste medische hulp of zorg.
d. Gebruiker is tegenover opdrachtgever, cliënt en/of deelnemer slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst. Daarvan is sprake indien gebruiker niet de vereiste zorgvuldigheid in acht neemt bij de uitvoering van de overeenkomst.
e. Indien gebruiker aansprakelijk zou zijn voor door opdrachtgever, cliënt en/of deelnemer geleden schade, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd krachtens de door gebruiker afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering of andere aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het voor opdrachtgever geldende eigen risico, waarbij het totaal van deze bedragen is beperkt tot het maximumbedrag van de verzekering.

f. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaats vindt, is de aansprakelijkheid van gebruiker jegens opdrachtgever, cliënt en/of deelnemer beperkt tot het honorarium van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 1.000,00.
g. Gebruiker is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door opdrachtgever, cliënt en/of deelnemer, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.
h. Gebruiker zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Gebruiker is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens opdrachtgever, cliënt en/of deelnemer of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.
i. Gebruiker is niet aansprakelijk voor door opdrachtgever, cliënt en/of deelnemer geleden schade, van welke aard ook, indien gebruiker bij de uitvoering van haar opdracht is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
j. Gebruiker ofwel door hem in te schakelen coaches, counselors of derden, die belast worden met het begeleiden van cliënten en/of deelnemers, zullen geen middelen, methoden, technieken of instructies geven of gebruiken of situaties laten ontstaan die het vermogen van cliënt en/of deelnemer beperken of nadelig beïnvloeden bij het waarnemen, analyseren en beoordelen van voor de cliënt en/of deelnemer dreigend letsel, in welke vorm dan ook. Indien cliënt en/of deelnemer enig letsel zou oplopen, is gebruiker c.q. door hem in te schakelen derden, daarvoor op generlei wijze aansprakelijk.
k. De opdrachtgever vrijwaart gebruiker tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en gebruiker samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van ernstige tekortkomingen van gebruiker.
l. Indien opdrachtgever, cliënt en/of deelnemer een eventuele vordering jegens gebruiker niet binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.

14. Bepalingen ten aanzien van Consulten

a. Op afspraken voor consulten die, van tevoren, worden gepland dient opdrachtgever op tijd te verschijnen. De tijd die opdrachtgever te laat verschijnt zal in mindering worden gebracht op de resterende tijd van het consult. De betalingsverplichting over de op voorhand afgesproken tijd en duur van het consult blijft echter onverminderd van kracht.

15. Eigendomsbehoud

a. Alle door gebruiker geleverde en uitgeleende zaken, waaronder begrepen maar niet beperkt tot testen, rapporten, modellen, computerprogrammatuur, kaarten, spellen, schetsen, software, boeken, tekeningen, oefeningen enz., blijven (intellectueel) eigendom van gebruiker en zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever, cliënt of deelnemer en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
b. De opdrachtgever, cliënt of deelnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
c. De opdrachtgever, cliënt of deelnemer verplicht zich optimale zorg te dragen voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en deze in optimaal bruikbare staat te retourneren aan de gebruiker binnen 14 dagen nadat deze zaken ter beschikking zijn gesteld aan opdrachtgever, cliënt of deelnemer, tenzij anders overeengekomen. Indien de overeenkomst is gestopt, dienen alle in bruikleen gestelde zaken binnen 14 dagen geretourneerd te zijn. Indien de opdrachtgever, cliënt of deelnemer deze verplichting niet nakomt zijn zullen alle hieruit voortvloeiende kosten op opdrachtgever verhaald worden.
d. Gebruiker behoudt het recht om de bij de uitvoering opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis aan derden wordt gegeven en mits niet te herleiden tot individuele opdrachtgevers, cliënt of deelnemer.

16. Vrijwaringen

a. De opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
b. Indien opdrachtgever aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

17. Geschillenbeslechting

a. Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen opdrachtgever en gebruiker is Nederlands recht van toepassing.
b. Indien gebruiker en opdrachtgever, cliënt en/of deelnemer een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen.
c. Indien overleg niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde rechtelijke instantie waar gebruiker gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.

18. Wijziging van de voorwaarden

Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.

Copyright © 2019 Tanja van Leeuwen, Authentiek Ouderschap

All Rights Reserved